Zadbaj o efektywny rozwój swoich kompetencji w interesujących Cię kategoriach...

Biznes i praca

Budowanie zespołu

Efektywna komunikacja

Zarządzanie

Lifestyle

Motywacja

Dla studenta

Wszystkie

Więcej o Zarządzanie

Zarządzanie to kategoria, w której piszę o planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontrolowaniu zarówno pracy własnej, jak i pracy Twoich pracowników. Omawiane są tutaj szczegółowo konkretne narzędzia, które mają na celu usprawnić ten proces.

Jednym z nich może być kanapka, czyli narzędzie pozwalające konstruktywnie krytykować pracownika. Dzięki tej technice, możesz to zrobić w taki sposób, żeby Twoje wcześniejsze relacje z krytykowaną osobą nie uległy pogorszeniu.

Oczywiście omawiane tutaj narzędzia możesz wykorzystywać również poza pracą. Świetnie działają również w życiu osobistym.

Zarządzanie jest nauką niezwykle uniwersalną, która przydaje się we wszystkich dziedzinach życia, ma też znaczenie na każdym jego etapie. Zarządzanie obejmuje też szereg innych dziedzin takich jak: zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie strategiczne. Duże znaczenie odgrywa zarządzanie czasem, które jest kluczowe w procesie nauki, pracy oraz utrzymywania zdrowego balansu pomiędzy pracą a czasem własnym. Zarządzanie czasem jest zadaniem zarówno prostym jak i niezwykle trudnym, ponieważ z jednej strony wymaga ono odrobiny organizacji i adekwatnych narzędzi, z drugiej tylko niewielki odsetek ludzi potrafi robić to skutecznie.

Dlatego wymyślonych zostało wiele metod i narzędzi mających ułatwić ludziom skuteczne zarządzanie własnym czasem. Jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod zarządzania jest notowanie wszystkich swoich aktywności. Warto wręcz przeznaczyć osobny tydzień na określenie na co poświęcamy najwięcej czasu, i czy dana aktywność naprawdę jest produktywna. Metoda ta przynosi dwojakie korzyści, ponieważ z jednej strony uświadamia jak wiele jeszcze można zrobić, a z drugiej pokazuje przy czym marnujemy najwięcej czasu.

W zarządzaniu czasem ważne jest planowanie i ustalanie priorytetów, co pomoże w ustaleniu odpowiednich priorytetów na kolejny dzień. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zgodnie z zasadą Pareto 20% działań przekłada się na około 80% wyników. Często przy tym podziale stosuje się też macierz dzielącą zadania według dwóch kategorii, na pilnie – niepilne oraz ważne i nieważne. Dzięki temu łatwiejsze będzie wskazanie tych codziennych wyzwań, które są jednocześnie ważne i pilne zarazem.

W zarządzaniu czasem, szczególnie na płaszczyźnie społecznej pomóc może także asertywność. Nawet najbardziej misterny plan nie ma szans się powieść, jeżeli oczekiwania innych ludzi zostaną postawione wyżej niż nasze własne potrzeby. Najczęściej chodzi po prostu o umiejętność określenia czy jest to sytuacja awaryjna oraz czy nasza reakcja jest niezbędna natychmiast.

Na płaszczyźnie zawodowej zarządzanie czasem może ułatwić umiejętność delegowania zadań. Dzięki temu możliwe jest zlecenie najbardziej żmudnych i nieopłacalnych zadań na innych ludzi. Rozwiązanie to warto też stosować w sytuacji, gdy po prostu brakuje nam doświadczenia w danej dziedzinie i wiemy, że ktoś inny zrobi to lepiej. Jest to szczególnie ważne przy zarządzaniu projektami, które są wrażliwe na nieskuteczne zarządzanie czasem.

Zarządzanie rozumiane w najszerszym ujęciu składa się z czterech funkcji zarządzania, którymi są: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Planowanie powinno być punktem wyjścia dla jakichkolwiek działań w obrębie zarządzania. Pozwala ono przewidywać przyszłe zmiany sytuacji, określać priorytetowe cele, zdefiniować podstawowe zasoby, sformułować działania jakie są niezbędne do osiągnięcia celów.

Organizowanie polega na opracowaniu takiej konfiguracji zasobów, która pozwoli na sprawną realizację zaplanowanych działań. W ramach organizacji wyróżniamy: organizację przestrzenną rozumianą jako optymalne umieszczenie maszyn oraz urządzeń w hali produkcyjnej. Organizowanie to także podział zadań, w taki sposób, który umożliwi pełne wykorzystanie zasobów bez przestojów. To także opracowanie struktury organizacyjnej w raz opisem poszczególnych stanowisk pracy. Organizowanie porusza także kwestię delegowania uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności w zarządzaniu. Przejawem organizowania jest także budowa zespołu, ponieważ współcześnie ceniona jest bardziej praca zespołowa niż indywidualna.

Przewodzenie jest nieco niedocenianą funkcją zarządzania, ponieważ polega raczej na długoterminowym modyfikowaniu postaw podwładnych tak aby potrafili osiągnąć swoje cele niż na szybkich, namacalnych rezultatach. Przywództwo może wynikać z szeregu czynników takich jak: autorytet formalny wynikający z władzy przypisanej do danego stanowiska, akceptacji podwładnych, charyzmy czyli autorytetu wynikającego z doświadczenia i podejścia do innych, postawy etycznej oraz wyznawanego systemu wartości.

Kontrolowanie to ostatnia funkcja zarządzania, polega ona na sprawdzeniu, czy postawione w procesie planowania cele zostały osiągnięte przez kierownictwo. Dzięki kontrolowaniu możliwe jest identyfikowanie błędów. Funkcja kontrolowanie jest ściśle powiązana z funkcją planowania, bowiem wyniki kontroli stanowią istotne dane wejściowe w kolejnym cyklu planowania. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w wyniku realizacji zadań, zidentyfikowane w trakcie kontroli, stanowią zasoby wiedzy organizacyjnej podlegające ochronie. Konieczność realizacji kontroli powinna być uwzględniona na etapie planowania. Cele działania powinny znaleźć odzwierciedlenie w konkretnych i mierzalnych wskaźnikach podlegających sprawdzeniu podczas kontroli.

Zarządzanie jest zajęciem stosunkowo trudnym, wymagającym zarówno umiejętności technicznych, społecznych jak i koncepcyjnych. Potrzebne zdolności są jednak różne w zależności od zajmowanego stanowiska. Dlatego menadżerowie niższego szczebla potrzebują przede wszystkim zdolności technicznych, społeczne mają jedynie niewiele znaczenie, a koncepcyjne wręcz minimalne. W przypadku średniego szczebla zarządzania potrzebne zdolności rozkładają się mniej więcej po równo, obejmując wszystkie trzy rodzaje zdolności. Z kolei na szczeblu wyższym umiejętności techniczne mają minimalne znaczenie, zaś tym co naprawdę odgrywa rolę są zdolności społeczne i koncepcyjne. Menadżerowie wyższego szczebla zajmują się długofalowym zarządzaniem – organizują plan działania, nawiązują kontakty biznesowe oraz wyznaczają kierunek rozwoju. Jednocześnie z ich perspektywy zarządzanie zasobami ludzkimi, czasem a nawet projektami ma mniejsze znaczenie.

Zrozumienie zasad rządzących zarządzaniem ma też jeszcze jedno zastosowanie, pozwala nie tylko organizować czas i pracę, ale także pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące w danej organizacji. Właściwe organizowanie swoich aktywności jest z pewnością cechą, która jest doceniana przez pracodawców. Co prawda ma to mniejsze znaczenie w przypadku wielkich korporacji, ale jest kluczowe dla pracowników małych firm. Ze względu na fakt, że dostępny personel realizuje wiele ról jednocześnie.